Koło współcześnie

Aktualności

Historia

Współczesność

Tradycje

Galerie

O Kole pisali

Linki

      Od roku 1965 r. Koło dzierżawi jeden polny obwód łowiecki (do 1987 r. nr 135, a następnie nr 23), obecnie nr 55 Raciborowice. Obwód dzierżawiony przez Koło położony jest na północ od Krakowa na terenie powiatu krakowskiego, a jego znaczna część leży w Dolinie Dłubni. Obwód Koła leży na terenie Okręgu Krakowskiego PZŁ, znajduje się w zasięgu działalności Nadleśnictwa Miechów. Graniczy on z obwodami kół łowieckich - od północy z obwodem K.Ł. „Knieja” w Krakowie, od wschodu z K.Ł. „Jarząbek” w Krakowie, od południa z obwodem K.Ł. „Podwawelskie”, od zachodu z obwodem K.Ł. „Żubr” w Krakowie. Obejmuje on 5566 ha powierzchni użytkowej, w tym 164 ha powierzchni leśnej.   

      Gospodarka łowiecka prowadzona jest przez Koło w oparciu o intensywne zabiegi gospodarczea, zwłaszcza dokarmianie zwierzyny oraz ochronę łowiska przed drapieżnikami (odstrzał lisów). Przez wiele lat członkowie Koła uczestniczyli w zalesianiu nieużytków, w introdukcji bażanta oraz odłowach zajęcy.

  Okolice Michałowic o każdej porze roku zachwycają spojrzeniem na malownicze krajobrazy Doliny Dłubni, niosąc zadumę i radość obcowania z prawdziwym pięknem przyrody...

    Wśród pól i nieużytków, zakrzaczeń, wąwozów i niewielkich lasków, można spotkać wiele zwierząt, które pomimo wysoce zurbanizowanego środowiska przyrodniczego znajdują warunki do życia i rozwoju.

mapka obwodu

        Do najliczniejszych w tym rejonie gatunków zwierząt łownych należy bażant - sprzymierzeniec rolnika w walce ze szkodnikami, introdukowany przed laty w tych stronach przez myśliwych z udziałem naukowców. Z ptactwa, obok bażanta, w niewielkich stadkach bytują kuropatwy, a także gdzieniegdzie dzikie kaczki. Zając, choć mniej liczny jak niegdyś, jest stale widoczny w scenerii pól. Licznie występują lisy, zwłaszcza od czasu wieloletniej już akcji zrzucania z samolotów szczepionek przeciwko wściekliźnie. Sarna, choć mniej liczna jak w ostatnich latach, należy do stałych mieszkańców zagajników i niewielkich lasków. W okolice lasu Zerwana czasami zachodzą dziki, których obecność po raz pierwszy stwierdzono w niewielkim kompleksie leśnym na Zerwanej w 1998 r. Obok tych gatunków na terenie obwodu występują : borsuki, kuny,  tchórze, norki i piżmaki.

      Ekspansja człowieka wpływa na zmniejszanie się terenów przyrodniczych. Malejące obszary łowisk, urbanizacja, wycinanie drzew, likwidowanie zakrzaczeń, melioracje, a także wiosenne wypalanie traw, ograniczają możliwości bytowania zwierząt, uniemożliwiają odbywanie lęgów i rozmnoży, nie pozwalają na wychowanie potomstwa, często przyczyniając się do śmierci młodych i dorosłych zwierząt. Do ważnych elementów wpływających na liczebność zwierzyny należą warunki atmosferyczne, zwłaszcza w okresach rozmnoży. Brak wypłaszaczy na maszynach rolniczych oraz działalność psów wypuszczanych z zagród na noc przyczynia się w istotny sposób do upadków zwierzyny.

     Gospodarowanie łowieckie, w tym regulacja liczebności zwierzyny, zwłaszcza gatunków stanowiących zagrożenie dla innych zwierząt jest jedną z form działalności myśliwych. Występowanie zwierząt łownych w obszarach podmiejskich o wysokim stopniu urbanizacji znacząco utrudnia prowadzenie gospodarki łowieckiej. Niezwykle gęsta zabudowa drobnych gospodarstw i osiedli oraz sieci dróg i linii energetycznych, w odniesieniu do niektórych gatunków wręcz uniemożliwiają wykonywanie polowania, zwłaszcza zwierząt przyzwyczajonych do przyzagrodowego bytowania, wiodących żywot w bezpośredniej bliskości człowieka i jego siedzib. Optymalizacja liczebności zwierzyny poprzez polowanie wynika nie tylko z zadań gospodarki łowieckiej, utrzymania kondycji (osobniczej i populacyjnej), ale związana jest także z konieczności zapobiegania zagrożeniom związanym z wypadkami komunikacyjnymi, szkodami w uprawach rolnych i leśnych, zapobieganiem występowania chorób zakaźnych (zwierzęcych i odzwierzęcych).

   Koło stara się nadal prowadzić rzetelną gospodarkę łowiecką opartą o intensywne zabiegi gospodarcze.  Pomimo niezwykle gęstej zabudowy łowiska, nadal uzyskuje dobre rezultaty w gospodarowaniu zwierzyną, głównie bażantem.  Na prowadzenie gospodarki łowieckiej znacząco wpływa położenie obwodu w bezpośredniej bliskości od aglomeracji krakowskiej, a także rozproszona zabudowa podmiejska, urbanizacja. Łączy się z tym problem wypuszczanych, zdziczałych bądź bezpańskich psów i kotów, a także nasilona penetracja łowiska w celach rekreacyjnych. Do niepokojących problemów należy wycinanie drzew i krzewów (zmniejszanie się powierzchni naturalnych osłon, remiz i mateczników) służących zwierzynie za schronienie, zwłaszcza w okresie łęgów i rozmnoży.

Zarząd Koła 2010-2015

Stanisław Seweryn - prezes

Piotr Nowakowski - łowczy

Wojciech Duk - wice łowczy

Krzysztof Szpetkowski - sekretarz

Stefan Boryczko - skarbnik

         

     

  Fot. K. Szpetkowski

   

AktualnościHistoriaWspółczesnośćTradycjeGalerieO Kole pisaliLinki

 


 

Autor: K. J. Szpetkowski

Copyright: All right reserved.

Revised  2006-2015