TRADYCJE ŁOWIECKIE

Aktualności

Historia

Współczesność

Tradycje

Galerie

O Kole pisali

Linki

     Koło Łowieckie „Diana” chlubi się bogatą tradycją związaną z jego historią i wybitnymi postaciami, które wpisały się trwale do historii polskiego łowiectwa. Koło należało do pierwszych kół, które po II Wojnie Światowej rozpoczęło działalność (w 1946 r.)

 

  Tradycje łowieckie - międzypokoleniowy przekaz wartości kulturalnych (duchowych) odnoszących się do łowiectwa - to przejaw życia myśliwych i kształtowanej od wieków tożsamości...

    Do koła należało wielu wybitnych osób, naukowców, artystów, rzemieślników, rolników i działaczy łowieckich. Wśród członków Koła byli: Tomasz Aschenbrenner, Jan Bober, Tadeusz Kozłowski, Adam Lardemer, Andrzej Łysiński, Stanisław Malik, prof. Jan Marchlewski, prof. Teodor Marchlewski, Romuald Ratyński, Kazimierz Rydel, Zbigniew Kysiak, Tadeusz Sanicki, Eugeniusz Sapiński, Czesław Skowron, Marian Wohl. Przez rok członkiem koła był także Włodzimierz Puchalski.

Do Diany

 O urodziwa

bogini Diano!

- rzymska piastunko łowów

uwielbiona na Awentynie,

co wznosisz tryumf narodzin

pomiędzy zielenią gajów

i w księżyca przeglądasz się pełni

jak w źródłach Arycji

- pomimo, żeś jeno poganką obdzielaj łaskami nas

- strudzonych łowców

twojego Znaku:

bogactwem przygód,

natchnieniem wzruszeń

- i piękna łowów

nieś odwieczną chwałę…

  (K.Szpetkowski)

    Od założenia Koła jego członkowie szczególnie starali się podtrzymywać i pielęgnować tradycje łowieckie oraz dbać o zachowywanie zasad etyki i koleżeńskiej atmosfery łowów. Szczególna przy tym zasługa była kol. Andrzeja Łepkowskiego, który był założycielem komisji Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej Przy WRŁ w Krakowie. Koło było organizatorem zawodów strzeleckich, dofinansowywało imprezy kynologiczne, a członkowie Koła brali udział w organizacji wielu imprez łowieckich odbywających się na Ziemi Krakowskiej.

 
     

     
 

Tradycje strzeleckie

Koło posiada także wieloletnie, bogate tradycje strzeleckie. Do Koła należeli wspaniali strzelcy i zawodnicy strzelań śrutowych WKS „Wawel” biorący udział w wielu zawodach myśliwskich wojewódzkich, okręgowych i krajowych: Andrzej Łysiński – organizator strzelectwa krakowskiego, założyciel, trener i wieloletni kierownik sekcji strzeleckiej WKS „Wawel”, zasłużony dla strzelectwa myśliwskiego, a także: Stanisław Malik, Zbigniew Kysiak, Andrzej Łepkowski i Andrzej Malik. Tradycje strzeleckie do dziś kontynuują: Piotr Malik, Andrzej Malik,  Piotr Nowakowski, Andrzej Szymański.

 
 

 

 

Tradycje kynologiczne

Koło posiada tradycje związane z kynologią łowiecką. Do koła należeli wybitni jej znawcy - Teodor Marchlewski oraz Tadeusz Sanicki. Na Ziemi Krakowskiej od wielu lat do stałych imprez kynologicznych należą filed-trialsy organizowane dla wyżłów ras angielskich i wyżłów kontynentalnych nazwane imieniem  Teodora Marchlewskiego. W 1993 r. Próby Polowe Psów Myśliwskich Małych Ras odbywające się na Ziemi krakowskiej nazwane zostały imieniem Tadeusza Sanickiego (1909-1993), wybitnego, zasłużonego kynologa, hodowcy i sędziego kynologicznego, który położył podwaliny dla krakowskiej kynologii myśliwskiej, a który był długoletnim sekretarzem Koła. Koło było współorganizatorem imprez kynologicznych m.in. Międzynarodowych Field Trialsów w 2003 r.

 

  

 

Działacze Koła:

Do wybitnych i zasłużonych dla łowiectwa postaci – członków Koła należeli Romuald Ratyński, Jan Bober, Tadeusz Kozłowski, Andrzej Łysiński, Zbigniew Kysiak.

Do zasłużonych działaczy na szczeblu województwa i kraju należał Tadeusz Sanicki - sekretarz WRŁ w Krakowie, długoletni przewodniczący Komisji Upowszechniania Psa Myśliwskiego, Sędzia Krajowy prób i konkursów kynologicznych, Rzecznik Dyscyplinarny i członek Komisji Odznaczeń WRŁ w Krakowie, członek Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego”, długoletni sekretarz Koła. Dla uczczenia jego zasług dla polskiej kynologii łowieckiej od 1993 roku Próby Pracy Wyżłów i Psów Myśliwskich Małych Ras nazwano jego imieniem.

Do zasłużonych członków i działaczy kynologicznych należała Bogusława Gmińska – przewodnicząca Komisji Kynologicznej WRŁ w Krakowie.

Do zasłużonych członków Koła należy kol. Andrzej Łepkowski, wieloletni Łowczy Koła, a następnie jego Prezes. We władzach PZŁ pełnił wiele funkcji m.in. był założycielem (wraz z kol. Karolem Bilińskim) i długoletnim przewodniczącym Komisji Etyki, Tradycji i Kultury Łowieckiej WRŁ w Krakowie. Jest ilustratorem książek łowieckich m.in. „Podstawy Łowiectwa” pod redakcją Kazimierza Białego „Łowiec Polski” Warszawa 1994.

Spośród członków Koła w działalności na rzecz Koła wyróżniali się lub wyróżniają także: Zygmunt Habowski, Leon Książkiewicz, Kazimierz Rydel, Andrzej Łukawski, Aleksander Łakomczak, Tadeusz Godzicki - założyciel Koła i zasłużony nestor, Julian Szopiński, Stanisław Seweryn, Maciej Batko, Antoni Kolanko oraz Bogdan Oleksik. 

Spośród członków Koła w Polskim Związku Łowieckim na szczeblu okręgowym obecnie udzielają się:

- Andrzej Łepkowski – członek Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Łowiectwa Krakowskiego”,

- Piotr Nowakowski – Instruktor ZO PZŁ w Krakowie, dawniej przewodniczący i członek Komisji Strzelectwa Myśliwskiego ORŁ w Krakowie,

- Krzysztof J. Szpetkowski – członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Krakowie, przewodniczący Komsji Promocji Łowiectwa ORŁ w Krakowie i redaktor naczelny czasopisma "Myśliwiec Krakowski".

- Andrzej Szymański - przewodniczący Komisji Odznaczeń ORŁ w Krakowie.

Na szczeblu regionu i krajowym:

- Krzysztof J. Szpetkowski – wiceprezes Oddziału Krakowskiego Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, delegat na Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ (2005-2015),  członek Komisji Promocji Łowiectwa NRŁ, członek zespołu ds. wpisania sokolnictwa na listę UNESCO.

 

Nasz jubileusz

     zobacz   

     
    Tekst i fot. K. Szpetkowski

   

AktualnościHistoriaWspółczesnośćTradycjeGalerieO Kole pisaliLinki

 


 

Autor: K. J. Szpetkowski

Copyright: All right reserved.

Revised  2006-2015